Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsbepaling

in deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Bor Boomverzorging (hierna te noemen Bor Boomverzorging)
De partij die de opdracht aanvaardt.
b. Opdrachtgever
De (rechts)persoon die Bor Boomverzorging verzoekt werkzaamheden voor hem
te verrichten;
c. Overeenkomst
De overeenkomst tussen opdrachtgever en Bor Boomverzorging

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Bor Boomverzorging en een opdrachtgever waarop Bor Boomverzorging deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
Bor Boomverzorging, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden
betrokken.
3. Bor Boomverzorging levert diverse producten, verricht adviesdiensten en voert
overeengekomen werkzaamheden uit. Voor zover niet expliciet anders is aangegeven zijn de
algemene voorwaarden op deze aspecten van toepassing.
4. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover
Bor Boomverzorging deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heeft
bevestigd.
5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing. Bor Boomverzorging en opdrachtgever zullen alsdan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk wordt benaderd.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is
genoemd.
2. De door Bor Boomverzorging gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig
gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. Bor Boomverzorging is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte en/of aanbieding wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te
maken kosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod is Bor Boomverzorging daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt
dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bor Boomverzorging anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bor Boomverzorging niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs.
6. Bor Boomverzorging kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheden in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had kunnen begrijpen dat de offerte en/of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
7. Afspraken met, of mededelingen van ondergeschikte werknemers binden Bor Boomverzorging niet, voor zover deze niet door Bor Boomverzorging schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. De overeenkomst bevat al hetgeen tussen opdrachtgever en Bor Boomverzorging is overeengekomen.
2. Bor Boomverzorging zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
Bor Boomverzorging het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bor Boomverzorging aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan Bor Boomverzorging worden verstrekt. Indien de voor
de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bor Boomverzorging zijn verstrekt, heeft Bor Boomverzorging het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende
extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Bor Boomverzorging is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
doordat Bor Boomverzorging is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte
onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor
Bor Boomverzorging kenbaar behoorde te zijn.
6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan
Bor Boomverzorging de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase
behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de eerdere fases betaald heeft.
7. Bor Boomverzorging is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de andere partij tekortschiet in de
nakoming van de overeenkomst, of aan de andere partij surseance van betaling is verleend, of de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.
8. Voorts is Bor Boomverzorging bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden,
indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk of naar resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk
heeft goedgekeurd.
9. Indien door Bor Boomverzorging of door Bor Boomverzorging
ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt
opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste
faciliteiten.
10. Opdrachtgever vrijwaart Bor Boomverzorging voor eventuele aanspraken van
derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
11. De in de overeenkomst genoemde termijn van uitvoering geldt niet als fatale termijn,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 Wijziging, duur en beëindiging van de overeenkomst

1. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig
aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bor Boomverzorging zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal Bor Boomverzorging de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Bor Boomverzorging daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Bor Boomverzorging geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Bor Boomverzorging kunnen worden toegerekend.
6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Bor Boomverzorging een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.
7. De overeenkomst tussen Bor Boomverzorging en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
8. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
9. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Bor Boomverzorging recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk
te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten
grondslag liggen die aan Bor Boomverzorging zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
12. Bor Boomverzorging mag de overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien de diensten niet verleend mogen worden op grond van een wet, besluit, beschikking, bevel of regeling van een betrokken overheid of overheidsinstantie.
13. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bor Boomverzorging, zal Bor Boomverzorging in overleg met opdrachtgever
zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er
feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever
toerekenbaar zijn.
14. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Bor Boomverzorging extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 6 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

1. Bor Boomverzorging is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
1.1 Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
1.2 Na het sluiten van de overeenkomst Bor Boomverzorging ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
1.3 Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Indien naar het oordeel van Bor Boomverzorging de uitvoering van werkzaamheden ten gevolge van weersomstandigheden of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft zij het recht de werkzaamheden tijdig op te schorten zolang die omstandigheden duren. De wederpartij heeft hierbij geen recht op vergoeding van eventuele schade.

Artikel 7.1 Gebruik apparatuur (door derden)

Indien de versnipperaar wordt ingehuurd, dient hierbij rekening gehouden te worden met het feit dat hiermee louter en alleen takhout versnipperd kan worden. Vaste planten, riet,
schuttingplanken en dergelijke kunnen niet door de versnipperaar, in verband met een grote kans op beschadiging van de messen. Indien de versnipperaar toch wordt gebruikt voor andere doeleinden dan takhout, dan is de eventueel voortvloeiende schade voor rekening van de partij/persoon die de schade veroorzaakt heeft.

Artikel 7.2 Beschadiging materialen

Indien, tijdens het gezamenlijk uitvoeren van werkzaamheden, een klim-/vanglijn door
toedoen van de andere partij beschadigd, dan zorgt deze partij er hoe dan ook voor dat de factuur van de nieuwe klim-/vanglijn wordt voldaan.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Het door in het kader van de overeenkomst Bor Boomverzorging geleverde blijft eigendom van Bor Boomverzorging totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Bor Boomverzorging gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door Bor Boomverzorging geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het
eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Bor Boomverzorging veilig te stellen. Indien
derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Bor Boomverzorging daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Bor Boomverzorging ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Bor Boomverzorging gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Bor Boomverzorging bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Artikel 9 Intellectuele eigendom- en auteursrechten

1. Bor Boomverzorging of diens rechtverkrijgende(n) heeft het uitsluitend recht tot
openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen, tekeningen,
schetsen, foto’s en andere afbeeldingen van zijn ontwerp alsmede van alle andere voorwerpen of informatiedragers, die van zijn ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen, of die zijn bedoeld in de Auteurswet 1912 of in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en
Modellen.
2. Alle door Bor Boomverzorging verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen,
overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Bor Boomverzorging worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Bor Boomverzorging behoudt ook nadat hij toestemming heeft verleend tot verwezenlijking, openbaarmaking of verveelvoudiging van zijn werk de volgende rechten:
a. het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn naam of andere aanduiding als maker, tenzij het verzet in strijd zou zijn met de redelijkheid;
b. het recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk onder een andere naam dan de zijne, alsmede tegen het aanbrengen van enige wijziging in de benaming van het werk of in de aanduiding van de maker, voor zover deze op of in het werk voorkomen, dan wel in verband daarmede zijn openbaar gemaakt;
c. het recht zich te verzetten tegen elke andere wijziging in het werk, tenzij deze wijziging van zodanige aard is, dat het verzet in strijd zou zijn met de redelijkheid;
d. het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de goede naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid.
4. Bor Boomverzorging heeft als enige het recht van het uitwendige en inwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt object foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken, doch hij behoeft de toestemming van de
opdrachtgever voor het openbaar maken van foto’s of andere afbeeldingen die het inwendige van het object tonen na ingebruikneming. Aan zijn toestemming kan de opdrachtgever voorwaarden verbinden.

Artikel 10 Onderzoek, reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende
werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Bor Boomverzorging. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bor Boomverzorging in staat is adequaat te reageren.
2. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De
opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van hetgeen waartoe hij Bor Boomverzorging opdracht gegeven heeft.
3. Indien een klacht gegrond is, zal Bor Boomverzorging de werkzaamheden als nog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Bor Boomverzorging slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 11 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien Bor Boomverzorging aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is de opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien de opdrachtgever, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende
aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1 genoemde verplichting, heeft
Bor Boomverzorging het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten (waaronder de kosten van de vervanging) op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Indien Bor Boomverzorging aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien Bor Boomverzorging aansprakelijk is voor directe schade, dan is die
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal €10.000 (Zegge: Tienduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Bor Boomverzorging in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
4.1 De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
4.2 De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bor Boomverzorging aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan
Bor Boomverzorging toegerekend kunnen worden;
4.3 Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Bor Boomverzorging is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bor Boomverzorging of zijn ondergeschikten.
7. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat er direct gestart kan worden met de
overeengekomen werkzaamheden. Indien er nog zaken verplaatst moeten worden of andere taken uitgevoerd dienen te worden alvorens er gestart kan worden is dit meerwerk en volledig op risico van de klant.

Artikel 13 Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart Bor Boomverzorging voor aanspraken van derden
met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan Bor Boomverzorging informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst
zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch
en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 15 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bor Boomverzorging geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bor Boomverzorging niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Bor Boomverzorging heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bor Boomverzorging zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel Bor Boomverzorging ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige
waarde toekomt, is Bor Boomverzorging gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die
zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als
dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 17 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van Bor Boomverzorging is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Bor Boomverzorging het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Bor Boomverzorging en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 Betaling en incassokosten

2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
Bor Boomverzorging aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Bor Boomverzorging aangegeven.
3. Bor Boomverzorging is gerechtigd om periodiek te factureren. Indien de
Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de
wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend
vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening
van het volledig verschuldigde bedrag;
4. Bor Boomverzorging heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten;
5. In mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom
en de lopende rente. Bor Boomverzorging kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Bor Boomverzorging kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Bor Boomverzorging verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
8. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de
Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode
volgens Rapport Voorwerk II. Indien Bor Boomverzorging echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 20 Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Bor Boomverzorging en opdrachtgever. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden of  bepalingen daarvan, of onredelijke uitkomsten mochten leiden dan zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen, de overige voorwaarden en regelingen blijven voor zoveel als mogelijk van overeenkomstige toepassing.